سه شنبه, 25 مرداد 1401  
برگزار کنندگان کنفرانس
حامیان معنوی کنفرانس
حامیان مالی